Zásady územního rozvoje kraje

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje jsou územně plánovací dokumentací pro celé správní území Královéhradeckého kraje, která je závazná pro pořizování a vydávání územních plánů a pro rozhodování území.

Úkolem ZÚR je v nadmístních souvislostech zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování stanovené pro území kraje v Politice územního rozvoje ČR, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Dále pak stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.

Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezerva) nebo plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo územní studie.

Součástí ZÚR je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Platné dokumentace

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č.1, 2, 3 a 4

Aktualizace č. 3 ZÚR KHK

Projednávané dokumentace

Aktualizace č. 5 ZÚR KHK

Archiv

Aktualizace č. 4 ZÚR KHK

Aktualizace č. 2 ZÚR KHK

Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje

ZÚR 2011 (opatření obecné povahy srpen 2011)