Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou druhem územně plánovacího podkladu ve smyslu stavebního zákona a slouží jako výchozí poklad k veškerým územně plánovacím aktivitám. Jde o soubor průběžně aktualizovaných mapových i popisných údajů o území, charakterizujících aktuální stav území, jeho hodnoty, limity a možnosti dalšího rozvoje. ÚAP jsou trojího typu – pořizované úřady územního plánování tj. ÚAP obcí, pořizované krajem tj. ÚAP kraje a pořizované Ministerstvem pro místní rozvoj ÚAP republikové. Liší se mírou podrobnosti danou účelem jejich dalšího využití v územním plánování.

ÚAP se skládají ze dvou základních částí – podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnujících vyhodnocení stavu a vývoje území a zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, a pak ze samotného rozboru, který je prováděn analýzou 13 základních témat s vyhodnocením pozitiv a negativ v území. V rozboru udržitelného rozvoje území se dále vyhodnocují územní podmínky a potenciály tří pilířů udržitelného rozvoje území a určují se problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích či územních studiích.

ÚAP se aktualizují průběžné (zejména databáze sledovaných jevů) a dále s periodicitou 1× 4 roky, kdy je zpracována kompletní aktualizace včetně zpracování textové a grafických částí.

DMVS (Digitální mapa veřené správy Královéhradec­kého kraje)