Práce s portálem | Práce s mapou

MOŽNOSTI MAPY

Pro práci s mapou NENÍ potřeba žádný zásuvný modul. Mapové aplikace využívají pouze technologie HTML5 + JavaScript.

Posun mapy

Mapa se posouvá tažením myši se současným použitím levého tlačítka

Zvětšování / Zmenšování (zoom in / out)

Měřítko se mění po skocích, které vychází z nastavení využívaných mapových služeb ČÚZK (Základní podkladové mapy, letecké snímky).

Nejjednodušší je používat kolečko myši, ale lze použít i tlačítka

Zvětšení  Podrobnější měřítko (zobrazí menší část mapy).


Zmenšení  Méně podrobné měřítko (zobrazí větší část mapy).


Celá mapa  Zobrazit mapu ve výchozím měřítku. Nastaví mapu do měřítka, které je pro mapovou aplikaci výchozí.Grafický výběr

Identifikace  Výběr objektů v mapě. Funkce aktivuje režim zjišťování informací o objektech podle jejich umístění. Výchozí výběr je bodem – kliknutí do mapy vyvolá informace o objektech v místě kliknutí.


V aplikaci MiNiS, zle využívat i další možnosti výběru:

 • ohradou – klik levým myšítkem, tažením myši roztáhnout požadovaný rozsah obdélníkové ohrady, klik levým myšítkem ohradu dokončí
 • kružnicí – klik levým myšítkem do středu kružnice, tažením myši roztáhnout požadovaný rozsah kružnice, klik levým myšítkem kružnici dokončí
 • polygonem – naklikat levým myšítkem lomové body polygonu, polygon zakončit levým dvojklikem
 • linie – naklikat levým myšítkem lomové body polylinie, polylinii zakončit levým dvojklikem

Odkazy

Odkazy  Odkazy na externí mapové aplikace, kterým se jako parametr předává souřadnice místa kliknutí do mapy. 
 • Mapy.cz – otevře aplikaci Mapy.cz s vrstvou Panorama a umožní prohlížet fotografickou dokumentaci místa (pokud je v daném místě dostupná)
 • StreetView – otevře aplikaci GoogleStreetView a umožní prohlížet fotografickou dokumentaci místa (pokud je v daném místě dostupná)
 • Nahlížení do katastru – otevře mapovou aplikaci Maruschka

Vyhledávání

Odkazy  Slouží pro vyhledávání objektů v mapě podle jejich vlastností.


Nabízí možnosti

 • Vyhledání parcely v katastru. Výchozí ve všech aplikacích, vybaveno našeptáváním (po třech písmenkách).
 • Vyhledání obce v kraji. Omezeno na Královéhradecký kraj, vybaveno našeptáváním (po třech písmenkách).
 • Fulltext – Pouze v aplikaci MiNiS – umožňuje vyhledat výskyt zadaného řetězce ve všech vektorových vrstvách odevzdaných dle standardu MiNiS
Výsledky hledání se vždy zobrazují v panelu Výsledků viz níže

Měření

Měření  Umožní měřit souřadnice polohy bodu v mapě, délku a plochu objektů v mapě.

Tisk

Podkladové mapy  Tisk mapy v růzých formátech a měřítcích do pdf popř. png. V případě kartogramů, je možné tisknout i legendu. V případě mapových aplikací s rastrovými výkresy územních plánů není možné legendu do pdf tisknout pžímo, ale je možné obrázek legendy stahnout a vložit do vytištěnho obrázku mapy.

Fullscreen

Fullscreen  Mapová aplikace se přepne do režinu celé obrazovky. Zpět se přepíná pomocí tlačítka Esc.


Změnit mapu

Podkladové mapy  Umožňuje zapínat / vypínat podkladové mapy a nastavit jejich průsvitnost.


Volba dokumentace

Volba dokumentace  Roletové menu se seznamem dostupných mapových aplikací. Vybraná položka seznamu přepne do vybrané mapové aplikace v měřítku a sstředem mapy stejném jaké měla výchozí mapová aplikace.


Měřítko

Měření  Měření
 1. Umožňuje vybrat měřítko mapy.
 2. Zobrazuje aktuální grafické měřítko.

MOŽNOSTI PANELU VÝSLEDKY


APLIKACE BEZEŠVÝ VÝKRES

ZÁLOŽKA OBEC

Název obce – název obce dle databáze Krajského úřadu

DB Kraje – „O zobrazené dokumentaci“ – link do databáze Krajského úřadu na formulář s informacemi o dokumentaci v obci

Obrázek legendy „název výkresu legendy“ – otevře legendu výkresu v novém okně prohlížeče

Výkresy v obci – „Výkresy ÚP v obci“ – link na mapovou aplikaci se všemi dostupnými výkresy dané obce

MiNiS „MiNiS – mapa“ – link na mapovou aplikaci s dokumentací zpracovanou pro obec dle standardu MiNiS

Katastry v obci – seznam názvů katastrů – usnadňuje vyhledání parcely v katastrech dané obce, uživatelům, kteří nevědí, které katastry v obci leží


ZÁLOŽKA PARCELY

Název katastru: – Vernéřovice

Parcelní číslo: – 523/73

Druh pozemku: – orná půda

Druh číslování: Pozemková / Stavební

Výměra parcely: 6 430 m2

Katastr  - Link na aplikaci ČÚZK s informacemi o parcele

Katastr  - Link na aplikaci ČÚZK s mapovou aplikací „Maruschka“ vycentrovanou na vybranou parcelu


APLIKACE VÝKRESY V OBCI

ZÁLOŽKA INFO

Proti výše uvedenému pro záložku Obec je v záložce Info navíc:

Bezešvý výkres – „Výkres“ – link do bezešvého výkresu. Načte se zacentrovaný na danou obec s aktivním widgetem výsledků, kde se zobrazují informace o dané obci, viz výše


APLIKACE MiNiS

Ve widgetu výsledků se objevují informace o všech standardních vrstvách, odevzdávaných dle požadavků MiNiS.

Záložky jsou nadepsané standardními názvy vrstev a jednotlivé položky ve výpisu každé vrstvy se shodují s návy atributů (sloupečků) definovaných pro vrstvu standardem MiNiS.

Význam hodnot, ve výpisu je též v souladu se standardem, pokud jsou odkazem, vedou na „regulativ“ vztažený k danému druhu ploch RZV popř. RP. Regulativ je ve formátu txt.


MOŽNOSTI LEGENDY


Struktura

Legenda  Legena zobrazuje názvy skupin vrstev a názvy jednotlivých vrstev a ovládací prvky, které umožňují zapínat a vypínat vrstvy i celé skupiny. Dále posuvník pro nastavení průsvitnosti vrstev a nástroj „i“. Pod „i“ se skrývá buď jeden nebo více odkazů a informace o příslušném objektu legendy (o akci, o výkresu, o vrstvě). Tyto odkazy se otevírají do zvláštního okna.